วันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563วิชาการใช้โปรแกรมบริหารสินค้าคงคลัง (3204 - 2111)


วัตถุประสงค์หลักอยู่ 2 ประการ คือ

 1. สามารถมีสินค้าคงคลัง บริการลูกค้าในปริมาณที่เพียงพอ และทันต่อความต้องการของ ลูกค้าเสมอ เพื่อสร้าง    ยอดขาย และรักษาระดับของส่วนแบ่งตลาดไว้
 2. สามารถลดระดับการลงทุน ในสินค้าคงคลังในราคาต่ำที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อทำให้ต้นทุน การผลิตต่ำลงด้วย

สมรรถนะรายวิชา

 1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการ กระบวนการค้าปลีกและค้าส่ง
 2. แสดงความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างของหน่วยงานธุรกิจค้าปลีกและการค้าส่ง กฎหมาย
และองค์การที่เกี่ยวข้องกับการค้าปลีกและการค้าส่ง แนวโน้มการค้าปลีกและการค้าส่ง
 3. วางแผนและดำเนินการค้าปลีกและการค้าส่งตามหลักการ
 4. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการดำเนินการค้า


คำอธิบาย

        โปรแกรมบริหารสินค้าคงคลังออนไลน์ ( Online Inventory System ) เป็นโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นเพื่อ ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน ที่ต้องการทำงานแบบ Rail time โดยการใช้งานผ่านระบบ Internet ใน รูปแบบของการให้เช่าใช้งานหรือ SaaS ( Software as a Service ) โดยลูกค้าไม่ต้องซื้อ License Software แต่ อย่างใด ประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับคือการลดภาระการลงทุนด้านไอทีทั้งค่าใช้จ่ายด้าน License Software, Server , Infrastructures ตลอดจนการติดตั้งและดูแลระบบ เนื่องจากสามารถเรียกใช้งานผ่านเว็บไซต์ได้ทันที ในลักษณะ On Demand นอกจากนี้ SEG ยังมีOnline Training ที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถศึกษาการใช้งานได้ด้วย ตัวเอง ซึ่งประกอบด้วยส่วนการทำงานหลัก คือ ระบบบริหารสินค้าคงคลัง ( Inventory Tracking Online ) , ระบบจัดซื้อ ( Purchase Order ) , ระบบงานขาย ( Order Entry ) โดยโปรแกรมรองรับรูปแบบการทำงานที่มี หลายสาขา ซึ่งสามารถมองเห็นปริมาณสินค้าของแต่ละสาขาได้แบบ Rail time

      โปรแกรมบริหารคลังสินค้าออนไลน์ ( Online Inventory System)ช่วยคุณจัดการควบคุมปริมาณสินค้าในคลังเพื่อให้เพียงพอต่อการนำไปใช้เพื่อผลิตและจัดจำหน่าย ช่วยลดปัญหาสินค้าเกินและสินค้าขาดสต็อก โปรแกรมจะช่วยบริหารจัดการปริมาณสินค้าขั้นต่ำและปริมาณขั้นสูงที่ควรมีในสต๊อก (Minimum /Maximum Stock )การจัดเก็บสินค้า และสามารถเตรวจสอบปริมาณวัตถุดิบ ทำให้ทราบว่าเมื่อไหร่ที่จะต้องซื้อของเข้าและสินค้าใดที่อยู่ในสต็อกนานเกินไปแล้วควรที่จะทำอย่างไรต่อไป  ซึ่งระบบสามารถสร้างโลเคชั่นในการจัดเก็บสินค้าได้ไม่จำกัด ตรวจสอบปริมาณสินค้าที่ค้างรับและค้างส่งจาก Sale Order และ Purchase Order นอกจากนี้ระบบจะทำให้เราทราบต้นทุนของวัตถุดิบซึ่งสามารถนำมาใช้ในการคำนวณราคาขายได้ และดูสถิติการขายสินค้าและการคืนสินค้าในแต่ละรายการ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น