ผู้จัดทำโดย นางสาว นัสลิน มะเย็ง 
นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นาย ภูวดล สุขสะอาด
นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

อาจารย์ที่ปรึกษา
นางสาวพัชราภรณ์  ตรุษเพชร
แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น